Prevádzkovateľ internetového obchodu: Vaše Kvetinárstvo, s. r. o., Plynárenská 1332/2 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Webová stránka - eshop: https://darcekovekosebratislava.sk/

Adresa prevádzky: Turbínová 13664/11, 831 04 Bratislava - Nové mesto 

IČO: 50543598

DIČ: 2120386763

IČ DPH: SK2120386763

Tel: 0940 757 454

E-mail: [email protected]

 

Podnikateľský subjekt je registrovaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115442/B

 

Čísla účtu v banke:

Súkromné osoby: Tatrabanka: SK24 1100 0000 0029 4610 0271

Firemné objednávky: Úhrada na základe faktúry prevodom / kartou

 

Definícia pojmov

Objednávateľ

Zákazník na internetovej stránke www.darcekovekosebratislava.sk, ktorý má možnosť objednať darčekový kôš alebo kvetinový kôš na stránke prevádzkovateľa.

Príjemca

Osoba, ktorej je daný produkt určený. V prípade doručenia na obrad sa uvádza meno obdarovanej osoby. Údaje príjemcu sa uvádzajú do kolóniek: ÚDAJE K DORUČENIU (pri voľbe doručenie na adresu)

Popis jednotlivých koloniek pri doručení na adresu

Meno komu doručíme: Meno osoby, ktorej je produkt určený alebo osoby, ktorá produkt preberie.

Tel č. komu doručíme: Telefónne číslo na objednávateľa alebo osoby, ktorá objednávku preberie.

Dátum doručenia: Presný dátum, v ktorom dni prebehne doručenie. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu dátumu doručenia objednávateľovi.

Čas doručenia: Doručuje sa vždy na presný čas, ktorý si povie objednávateľ. Pokiaľ by došlo k zmene času doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu času doručenia objednávateľovi. 

Adresa doručenia: Miesto určené odberateľom, na ktorom by sa mal príjemca zdržiavať v čase doručenia objednávky. Toto je možné nahradiť kontaktným telefónnym číslom na ktorom sa s preberajúcou alebo zodpovednou osobou dohodneme. Kontaktovanie adresáta je samozrejme diskrétne a obsah zásielky a ani údaje odosielateľa sa adresátovi neoznamujú.

Venovanie: Text ktorý objednávateľ môže, ale nemusí vyplniť. Objednávateľ do tejto kolónky napíše text, ktorý si želá mať na kartičke.

Objednávka: Odberateľ si vyberie konkrétny produkt, vyplní objednávku. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi email, v ktorom prevádzkovateľ objednávku potvrdí. Odberateľ môže taktiež objednávku vykonať telefonicky na tel. čísle 0940 730 950 / emailom: [email protected]. Zásielka bude doručená až po úhrade, preto by sme Vás chceli požiadať o zaslanie naskenovanej kópie prevodného príkazu na našu emailovú adresu, resp. objednávať produkty v dostatočnom predstihu. V prípade úhrad v rámci bánk, v ktorých máme vedené účty alebo online kartou, Paypal-om nie je potrebné zasielať potvrdenia o úhrade, nakoľko využívame sms notifikácie k účtom v uvedených bankách.

Meno objednávateľa, Email, Telefónne číslo: Objednávateľ vyplní svoje kontaktné údaje - je to potrebné kvôli internej dokumentácií. Na základe GDPR nerozširujeme ani nezneužijeme meno a kontaktné údaje bez výslovného súhlasu objednávateľa neposkytneme 3.strane. Produkty vždy doručíme anonymne, pokiaľ sa objednávateľ nepodpíše do kolónky Venovanie.

Popis jednotlivých koloniek pri osobnom odbere

Meno osoby, ktorá preberie objednávku: Meno osoby, ktorá preberie objednávku, nemusí byť totožná s menom objednávateľa

Tel č.osoby, ktorá preberie objednávku: Telefónny kontakt na osobu, ktorá preberie objednávku. Nemusí byť totožné s telefónnym číslom objednávateľa.

Dátum osobného odberu: Presný dátum, v ktorom dni bude osobný odber. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu osobného odberu, objednávateľ oznámi zmenu dátumu osobného odberu prevádzkovateľovi.

Čas osobného odberu: Pri osobnom odbere sa udáva približný čas odberu, ktorý si povie objednávateľ. Pokiaľ by došlo k zmene času osobného odberu, objednávateľ oznámi zmenu času osobného odberu prevádzkovateľovi.

Platba

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:

- Platba kartou pomocou platobnej brány spoločnosti Barion

- Platobnú bránu PayPal účtom/kartou

- Vkladom alebo prevodom na účet v Tatrabanke

- VIAMO

- Platba priamo kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti

- Na pobočke v hotovosti / kartou pred doručením

 

Dodacie podmienky

- Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 06:00 do 20:00 hod. V sobotu a nedeľu od 06:00 – 20:00, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme.

- Všetky produkty sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie produktov, pokiaľ to ročné aktuálne obdobie dovoľuje.

Doručiť vieme darčekový alebo kvetinový kôš s minimálnou hodnotou nad 29,90 €

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že

- doručí objednávku Objednávateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.

- ak nie je možné objednávku doručiť, Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Objednávateľom a dohodnú miesto doručenia.

- ak má kuriér kontakt na Objednávateľa, po doručení mu bude zaslaná SMS potvrdzujúca doručenie.

Objednávateľ sa zaväzuje, že

- v objednávke uvedie adresu doručenia, príjemcu/zosnulú osobu, potrebný kontakt na doručenie, čas doručenia.

- dá súhlas, aby bola objednávka daná do rúk inej osoby ako Príjemcu, prípadne poverenej osoby na obrade, ak nie je prítomný Príjemca osobne.

Záruka a reklamácia

V prípade, že bude doručená poškodený produkt, alebo nie čerstvý, je potrebné kontaktovať nás okamžite telefonicky alebo e-mailom.

Reklamácie na kytice alebo iný tovar zo živých kvetov sa uznávajú do 48 hodín od doručenia / odovzdania.

telefonický kontakt: 0940 757 454 (po nahlásení treba poslať aj elektronickou formou na adresu [email protected])

Storno objednávky

Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty ([email protected]) alebo telefonicky na čísle 0940 757 454. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pre kamenné predajne:

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné: „Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Kvetinový servis, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32 Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: [email protected] a [email protected], alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“

Záverečné ustanovenia

Náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa objednávateľa, adresa na doručenie, telefónne číslo na doručenie, e-mailová adresa objednávateľa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu a telefonickým kontaktovaním.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/.

Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Telefonická alebo LIVE objednávka

Rýchly a presný spôsob ako objednať.

+421 940 730 950

Nákup online na darcekovekosebratislava.sk

- Vyberte si produkt z kategórie, ktorá Vás zaujala.

- Pri väčšine produktov si môžete meniť počet. V tomto prípade treba kliknúť na názov produktu a následne môžete meniť povolený parameter.

- Po výbere a následných zmenách si tovar pridáte do virtuálneho košíka tlačidlom "Pridať do košíka".

- V ďalšom kroku produkt objednáte. Údaje k doručeniu: Meno preberajúcej alebo zosnulej osoby, Tel.č komu doručíme, Adresa doručenia alebo miesto obradu, Dátum doručenia a čas doručenia, venovanie. Kontaktné údaje objednávateľa: meno, e-mail, telefónne číslo.

- V závislosti od spôsobu platby dokončíte a odošlete objednávku. Obdržíte emailovú správu o potvrdení objednávky a s prípadným postupom úhrady. Číslo objednávky je Variabilný symbol objednávky - pre účely platby prevodom.

Typy doručenia a príplatby za doručenie mimo pracovnej doby

 

Denný kuriér v Bratislave 7:00 - 18:00 - je zahrnuté v cene košíka

Večerný kuriér v Bratislave 18:00 - 20:00 - príplatok 5€ k cene košíka - Momentálne doručujeme od 6:50 do 19:30.

Nočný kuriér v Bratislave 20:00 - 7:00 - príplatok 10€ k cene košíka - Momentálne doručujeme od 6:50 do 19:30.

Denný kuriér víkend v Bratislave 7:30 - 15:00 - je zahrnuté v cene košíka

Večerný kuriér víkend v Bratislave 15:00 - 18:00 - príplatok 5€ k cene košíka

Nočný kuriér víkend v Bratislave 18:00 - 7:30 - príplatok 10€ k cene košíka - Momentálne doručujeme od 6:50 do 19:30.

Denný kuriér mimo Bratislavy 7:00 - 18:00 - cena košíka + doplatok za kuriéra na základe kilometrov

Večerný kuriér mimo Bratislavy 18:00 - 20:00 - cena košíka + príplatok 5€ + doplatok za kuriéra na základe kilometrov - Momentálne doručujeme od 6:50 do 19:30.

Nočný kuriér mimo Bratislavy 20:00 - 7:00 - cena košíka + príplatok 10€ + doplatok za kuriéra na základe kilometrov - Momentálne doručujeme od 6:50 do 19:30.

Počas štátnych sviatkov a voľných dní doručujeme ako počas víkendu.

Sledujte nás

Ostaňte s nami v spojení prostredníctvom našich sociálnych sietí

Ostaňte s nami v spojení

Odoberajte náš newsletter, aby vám neunikli nové akcie a zľavy !